Jako Intereko Energia wspieramy wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju:

E-WEB-Goal-03

Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia w każdym wieku jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju. Bardziej efektywne finansowanie systemów opieki zdrowotnej, poprawa warunków sanitarnych i higieny, dostęp do lekarzy oraz ograniczanie zanieczyszczania środowiska, może przyczynić się do ratowania życia milionów ludzi.

E-WEB-Goal-04

Edukacja umożliwia wzrost mobilności społeczno-ekonomicznej i jest kluczem do ucieczki od ubóstwa. W ciągu ostatniej dekady poczyniono znaczne postępy w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji wiąże się z tworzeniem edukacyjnych programów stypendialnych, budowaniem szkół oraz poprawą dostępu do wody i energii elektrycznej w szkołach.

E-WEB-Goal-06

Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Na całym świecie jedna na trzy osoby nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, dwie na pięć osób nie ma możliwości mycia rąk wodą z mydłem, a ponad 673 miliony ludzi nadal praktykuje defekację na otwartej przestrzeni.

E-WEB-Goal-08

Trwały wzrost gospodarczy może być motorem postępu, tworzyć godne miejsca pracy dla wszystkich i poprawiać poziom życia. Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska.

E-WEB-Goal-12

Światowa konsumpcja i produkcja opiera się na wykorzystaniu środowiska naturalnego i zasobów w sposób, który ma destrukcyjny wpływ na naszą planetę. Korzystanie z wzorców zrównoważonej konsumpcji pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa.

E-WEB-Goal-13

Obecne zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Zakłócają one rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych, jest to kosztowne, ale w przyszłości będziemy wydawać jeszcze więcej.

E-WEB-Goal-14

Ocean napędza globalne systemy, które sprawiają, że Ziemia nadaje się do zamieszkania przez ludzkość. Staranne zarządzanie wodą jest kluczowym elementem zrównoważonej przyszłości. Obecnie obserwowane jest ciągłe pogarszanie się stanu wód dlatego należy wprowadzić regulacje, które ograniczą przełowienie, zanieczyszczenie środowiska morskiego i zakwaszenie oceanów.

E-WEB-Goal-17

Cele zrównoważonego rozwoju można zrealizować tylko dzięki współpracy. Skuteczny program rozwoju wymaga partnerstw na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym zbudowanych na wspólnej wizji i celach, w których centrum znajdują się ludzie i planeta. Wiele krajów potrzebuje oficjalnej pomocy rozwojowej, aby pobudzić wzrost gospodarczy i handel.

UNASDG | Alliance for Sustainable Development Goals IGO zostało założone w czerwcu 2019 roku, podczas konferencji SDG Champions w Helsinkach, w Finlandii. Celem UNASDG IGO jest wspieranie realizacji SDGs na całym świecie poprzez monitorowanie, doradzanie i wspieranie partnerów projektów, funduszy kapitałowych, rządów i innych powiązanych stron osiągających swoje cele w odniesieniu do 17 Celów ze 169 celami.

W październiku 2021 roku Intereko Energia została partnerem technicznym UNASDG do realizacji projektów w Afryce i na Bliskim Wschodzie!