Cele Zrównoważonego Rozwoju są najistotniejszym zadaniem stojącym przed ludzkością. Brak wiedzy i zrozumienia współzależności stojących u podstaw wypracowania tych celów zainspirowało inicjatorów projektu do zaimplementowania w społecznościach szkolnych pilotażowej edycji zajęć edukacyjno-informacyjnych sprzyjających pogłębianiu wiedzy na temat wyzwań wynikających z globalnych konsekwencji, jakie niosą za sobą decyzje podejmowane na poziomie lokalnym.

Koncepcja „podróży po zrównoważonym świecie” obejmuje przeprowadzenie pilotażowego projektu edukacyjno – informacyjnych w szkole podstawowej im. Korneliusza Makuszyńskiego w Bechlewie, składającego się z 10 bloków – zajęć tematycznych wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, realizowanych w ramach nieformalnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3.

Przekaz edukacyjny jest dostosowany do wieku odbiorców i stanowi proaktywny sposób zaangażowania w problemy środowiskowe otaczającego nas świata oraz w podejmowanie działań mających na celu pozytywne zmiany, które w przyszłości zaowocują podejmowaniem świadomych decyzji dotyczących środowiska lokalnego, krajowego i globalnego.

Opracowany pakiet tematycznych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w języku angielskim ma na celu odnalezienie wspólnych obszarów zainteresowań, które wzmocnią kreatywność dzieci i zaktywizują na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka, a także ukształtują postawy otwartości i szacunku dla innych ludzi, bez względu na to, kim są, z jakich środowisk pochodzą, gdzie mieszkają i w co wierzą.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są najistotniejszym zadaniem stojącym przed ludzkością. Brak wiedzy i zrozumienia współzależności stojących u podstaw wypracowania tych celów zainspirowało inicjatorów projektu do zaimplementowania w społecznościach szkolnych pilotażowej edycji zajęć edukacyjno-informacyjnych sprzyjających pogłębianiu wiedzy na temat wyzwań wynikających z globalnych konsekwencji, jakie niosą za sobą decyzje podejmowane na poziomie lokalnym.

Przekaz edukacyjny jest dostosowany do wieku odbiorców i stanowi proaktywny sposób zaangażowania w problemy środowiskowe otaczającego nas świata oraz w podejmowanie działań mających na celu pozytywne zmiany, które w przyszłości zaowocują podejmowaniem świadomych decyzji dotyczących środowiska lokalnego, krajowego i globalnego.

Opracowany pakiet tematycznych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w języku angielskim ma na celu odnalezienie wspólnych obszarów zainteresowań, które wzmocnią kreatywność dzieci i zaktywizują na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka, a także ukształtują postawy otwartości i szacunku dla innych ludzi, bez względu na to, kim są, z jakich środowisk pochodzą, gdzie mieszkają i w co wierzą.

Koncepcja „podróży po zrównoważonym świecie” obejmuje przeprowadzenie pilotażowego projektu edukacyjno – informacyjnych 
w szkole podstawowej im. Korneliusza Makuszyńskiego w Bychlewie, składającego się z 10 bloków – zajęć tematycznych wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, realizowanych w ramach nieformalnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3.

zobacz film

Produkcja energii to obecnie główne źródło emisji dwutlenku węgla, którego stale rosnące stężenie w atmosferze napędza zmianę klimatu. A jednak - zwiększanie dostępu do energii to jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W jaki sposób energetyka może pozytywnie wpływać na środowisko i przyszłość świata? 

W czasie lekcji uczennice i uczniowie poznają problemy związane z silnym rozwojem urbanizacji i podejmowanymi działaniami zmierzającymi do budowania miast przyjaznych dla człowieka. Uczennice i uczniowie będą pracować w grupach eksperckich – każda grupa zajmować się będzie innym zagadnieniem. 

zobacz film
zobacz film
zobacz film

 Uczniowie i uczennice dowiedzą się: co to jest bioróżnorodność, jakie są główne zagrożenia dla jej zachowania i jak powinniśmy ją chronić. Będą potrafili wskazać przyczyny i skutki niszczenia siedlisk, w tym wylesiania.  

 Do “katalizatorów” zmiany społecznej zaliczamy m.in. dostępną, bezpieczną infrastrukturę. W takim środowisku możliwe jest rozpowszechnianie innowacji społecznych. To z kolei napędza rozwój nowoczesnego przemysłu i tworzy miejsca pracy.

zobacz film

Głównym celem jest zwrócenie uwagi na nierówny dostęp do opieki medycznej na świecie oraz rolę opieki dla poprawy długości życia. Młodzież pozna sytuację zdrowotną osób w różnych regionach świata – najczęściej występujące na świecie choroby, ich przyczyny i oraz inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej. 

Lekcja przybliży uczniom przyczyny nierównego dostępu do edukacji na świecie oraz zachęci do dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami tego globalnego problemu.

zobacz film

 Lekcja przybliży uczniom przyczyny nierównego dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych na świecie oraz zachęci do dyskusji na temat możliwych rozwiązań tego globalnego problemu. Uczniowie omówią również zagrożenie kryzysem wodnym na Ziemi. 

 ​Uczniowie dowiedzą się o zapewnieniu zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji, oraz o przyczynach i konsekwencjach niezrównoważonej konsumpcji i produkcji na całym świecie. Będą również dyskutować o możliwych rozwiązaniach globalnych problemów związanych z tym tematem.

 Uczniowie dowiedzą się o podejmowaniu pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatu oraz ich przyczynach i skutkach na całym świecie. 

Uczniowie dowiedzą się o ochronie zasobów wodnych, zrównoważonej gospodarce morskiej, ochronie raf.

W czasie lekcji uczennice i uczniowie poznają problemy związane z silnym rozwojem urbanizacji i podejmowanymi działaniami zmierzającymi do budowania miast przyjaznych dla człowieka. Uczennice i uczniowie będą pracować w grupach eksperckich – każda grupa zajmować się będzie innym zagadnieniem.

zobacz film